Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Licitatie Balotesti: Utilaje pentru prepararea furajelor

10 Martie 2015  Autor: infoferma

Produse


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie si Nutritia Animala – IBNA Balotesti
Calea Bucuresti nr. 1, jud. Ilfov
În atenția: Harjau Maricica
077015 Balotesti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213512081
E-mail: secretariat@ibna.ro
Fax: +40 2123512080
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.ibna.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Altele: institut national de cercetare
I.3)
Activitate principală
Altele: cercetare-dezvoltare pentru biologie si nutritie animala
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare in sistem leasing financiar „Statie-pilot pentru producerea de nutreturi combinate granulate, premixuri si concentrate vitamino-minerale”
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Leasing
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Calea Bucuresti nr. 1, loc. Balotesti, judetul Ilfov.
Cod NUTS RO322
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizarea in sistem leasing financiar 1 buc. produs nou statie pilot pentru producerea de nutreturi combinate granulate, premixuri si concentrate vitamino-minerale (instalatie complexa pentru producerea de nutreturi combinate granulate, premixuri si concentrate vitamino-minerale) cu capacitate de productie de minim 4 tone/ora, conform caietului de sarcini.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
16630000, 50800000, 51500000, 66114000, 66515200
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Furnizarea in sistem leasing financiar 1 buc. produs nou statie pilot pentru producerea de nutreturi combinate granulate, premixuri si concentrate vitamino-minerale (instalatie complexa pentru producerea de nutreturi combinate granulate, premixuri si concentrate vitamino-minerale) cu capacitate de productie de minim 4 tone/ora. Obiectul contractului include atat livrarea componentelor, cat si servicii de instalare si montaj aferente, servicii de instruire a personalului privind modul de functionare a statiei pilot, servicii de reparare si intretinere a acesteia in perioada de garantie si servicii de leasing financiar, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 2 380 000. Moneda: RON.
Valoarea estimată fără TVA: 2 380 000 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 60 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare: 23 800 RON. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in EUR sau in alta valuta se face la cursul BNR din data stabilita cu 5 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: a) prin virament bancar (OP) in contul RO18RNCB0091005021600001 deschis la BCR – Suc. Otopeni; b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari in cuantumul si perioada prevazuta in documentatie de atribuire (de ex., scrisoare de garantie bancara de participare – Formularul nr. 11 din sectiunea III). Instrumentele de garantare privind constituirea garantiei de participare vor fi depuse in original si la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor la sediul autoritatii contractante si copie in SEAP. IMM-urile vor face dovada constituirii a 50 % din valoarea garantiei de participare, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere in acest sens, semnata si stampilata de reprezentantul legal. In cazul constituirii prin instrument de garantare, banca sau societatea de asigurari emitenta va preciza situatiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006. Garantia de participare emisa in alta limba decat limba romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie exprimat procentual va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului. Modul de constituire a garantiei: conform prevederilor art. 90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va deveni anexa la contract (model scrisoare de garantie bancara – Formular nr. 12 din sectiunea III).
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Surse atrase – leasing financiar.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1:
Dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul nr. 1 din sectiunea III; in cazul unei asocieri formularul va fi completat de fiecare membru al asocierii.
Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant care se incadreaza in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 2:
Dovada neincadrarii in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006.
Se va prezenta Formularul nr. 2 din sectiunea III. In cazul unei asocieri formularul va fi completat de fiecare membru al asocierii.
Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul; aceasta declaratie se va referi doar la neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c)^1 si d) din OUG nr. 34/2006 – Formularul nr. 2.1 din sectiunea III.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant care se incadreaza in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va prezenta un Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, eliberat de autoritatea competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Se va prezenta un certificat fiscal pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Acestea se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila pe care este mentionat „conform cu originalul”.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata,operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 3:
Dovada neincadrarii in prevederile art. 69 indice 1, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa Formularul nr. 3 din sectiunea III – Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata de reprezentantul legal si stampilata.
Persoanele cu functie de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
— Grosu Horia – director general;
— Sfirlogea Maria – director economic;
— Pana Catalina – jurist;
— Harjau Maricica – presedinte comisie;
— Mihalcea Teodor – membru comisie;
— Buta Teodor – membru comisie;
— Vlad Cristi – membru comisie;
— Burtea Daniel Costin – membru comisie;
— Petrescu George Marcel – secretar comisie;
— Bercaru Anca Mariana – membru rezerva;
— Calin Ileana – membru rezerva.
Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, va trebui prezentatata de ofertant sau in caz de asociere de fiecare membru al asocierii, precum si de subcontractant si tertul sustinator, daca este cazul.
Cerinta nr. 4:
Dovada participarii la licitatie cu oferta independenta.
Se va completa Formularul nr. 4 din sectiunea III – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP, semnata si stampilata de reprezentantul legal. Dovada faptului ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului.
1. Persoanele juridice/fizice romane: Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in obiectul de activitate principal sau in cele secundare cod CAEN in stransa legatura cu obiectul contractului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Persoanele juridice/fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional;obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentele emise. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
Documentele solicitate se pot depune in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in copie conform cu originalul.
3.Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor (daca este cazul).
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Media cifrei de afaceri globale (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii 3 ani, respectiv anii 2012, 2013, 2014 trebuie sa fie cel putin egala cu 4 760 000 RON.
In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Ofertantii vor atasa documente relevante pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare; persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de traducere certificata in limba romana, documente relevante.
Documente relevante: de ex., bilantul contabil aferent exercitiilor financiare, vizat si inregistrat de institutiile publice competente, contul de profit si pierdere etc. sau alte documente prin care se poate demonstra situatia economica si financiara (dupa caz) care sa certifice indeplinirea conditiei obligatorii privind cifra de afaceri.
In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta/acestea confirma faptul ca va pune la dispozitia grupului de operatori resursele financiare invocate.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va prezenta Fisa de informatii generale – Formularul nr. 6 in care este inscrisa cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani, respectiv anii 2012, 2013, 2014.
In cazul in care participa la procedura de achizitie operatorii economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din valuta utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de cate Banca Centrala Europeana.
Angajament tert sustinator financiar – Formular nr. 7 din sectiunea III (daca este cazul).
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Ofertantantul (operatorul economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze ca a furnizat cel putin o instalatie complexa pentru producerea de nutreturi combinate granulate si a prestat servicii de instalare si montaj aferente.
In cazul in care grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea tehnica a unei/unor terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care pune la dispozitia grupului resurse tehnice, prevede care sunt resursele respective si evidentiaza ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului.
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse netransferabile cum ar fi experienta similara, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va prezenta o Declaratie privind lista principalelor livrari de produse si servicii de instalare/montaj – Formularul nr. 9 si Anexa la Formular nr. 9 din sectiunea III.
Indeplinirea cerintei se va face prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Angajament privind sustinerea tehnica/profesionala – Formular nr. 8 din sectiunea III (daca este cazul).
In cazul in care sustinerea tertului vizeaza resurse netransferabile cum ar fi experienta similara, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, scop in care tertul sustinator va depune documente din care sa rezulte propria experienta similara; dovada experientei similare – Formularul nr. 14.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 16.4.2015 - 16:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.4.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.5.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
2. In cazul in care exista subcontractanti, ofertantii vor transmite denumirea si datele de identificare ale acestora, odata cu celelalte documente (ex. Formularul nr. 5).
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:
Precizam ca termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
INCDBNA-IBNA Balotesti – Oficiul Juridic
Calea Bucuresti nr. 1
077015 Balotesti
ROMÂNIA
E-mail: secretariat@ibna.ro
Telefon: +40 213512081
Adresă Internet: www.ibna.ro
Fax: +40 213512080
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
5.3.2015