Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Licitatie Timisoara: Servicii veterinare

11 Martie 2015  Autor: infoferma

Servicii


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis
Str. Surorile Martir Caceu nr. 4
În atenția: Ofelia Balgradean
300585 Timisoara
ROMÂNIA
Telefon: +40 256204911
E-mail: dsvtimis@dsvtimis.rdstm.ro
Fax: +40 256204911
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.ansvsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)
Activitate principală
Altele: sanitar-veterinar
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, ecvinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: CSVA jud. Timis.
Cod NUTS RO424
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 44
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 1 174 417,26 RON
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contract de prestare: Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, ecvinelor si caprinelor, a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare pentru CSVA-uri: Bogda, Pietroasa, Teremia Mare, jud. Timis.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Lotul nr. 1 CSVA Bogda: 363 126,95 RON fara TVA.
Lotul nr. 2 CSVA Pietroasa: 348 183,32 RON fara TVA.
Lotul nr. 3 CSVA Teremia Mare: 463 106,98 RON fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA: 1 174 417,25 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 44 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile


Lot nr: 1 Denumire: CSVA Bogda
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 363 126,95 RON fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA: 363 126,95 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 44 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare: 3 631,26 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 3 631 26 RON.
Lot nr: 3 Denumire: CSVA Teremia Mare
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 463 106,98 RON fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA: 463 106,98 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 44 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare: 4 631,07 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 4 631,07 RON.
Lot nr: 2 Denumire: CSVA Pietroasa
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 348 183,32 RON fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA: 348 183,32 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 44 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare: 3 481,83 RON fara TVA. Valoarea garantiei de participare este: 3 481,83 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare este de 1 % din valoarea estimata a acordului-cadru in RON fara TVA, adica:
Lotul nr. 1 CSVA Bogda: 3 631,26 RON fara TVA;
Lotul nr. 2 CSVA Pietroasa: 3 481,83 RON fara TVA;
Lotul nr. 3 CSVA Teremia Mare: 4 631,07 RON fara TVA.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zille. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor).
Mod de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (se prezinta in original, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate a ofertei, prevazute in documentatia de atribuire)
Contul in care poate fi virata garantia de participare este RO27TREZ6215005XXX000308 – Trezoreria Mun. Timisoara, cod fiscal 4250824.
Dovada constituirii garantiei de participare:
— sa fie prezentata de ofertant cel mai tarziu pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei drept inacceptabila (art. 36, alin. 1, lit. a din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent incheiat, RON fara TVA.
Modul de constituire a garantiei de buna executie: prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau orice alta modalitate conf. art. 90, alin. 1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1) Declaratie pe propria raspundere pentru neîncadrarea în prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formular 1 în original.
2) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formular 2 în original. Formularul 2 va fi insotit de:
A. Pentru persoane fizice sau juridice romane:
a) document emis de catre Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
b) document emis de catre Directia de Impozite si Taxe Locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
B. Pentru persoane fizice sau juridice straine:
Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc.) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor prezenta in original, copii legalizate sau copii lizibile certificate „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata.
sau:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate mai sus, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea acestor obligatii.
3) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formular 3 în original.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: dr. Popa Adrian Radu – director executiv; dr. Daroczi Csaba – director executiv adjunct; dr. Oancea Rusalin – sef birou SCOSA; ec. Vastag Silvana – sef Serviciu Economic si Adminstrativ, ing. Balgradean Ofelia, ing. Sburlea Marinela – Serviciu Economic si Adminstrativ.
4) Certificat de participare la procedura cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/12.10.2010 completata in conformitate cu Formular 4 în original.
5) Declaratie privind calitatea de participant la procedura completat in conformitate cu Formular 5 în original.
6) Cazier fiscal, emis de unitatea teritoriala competenta a ANAF din care sa reiasa ca nu sunt inscrise fapte in cazierul fiscal (atat ca PF autorizata, cat si ca PJ), document semnat, stampilat, inregistrat, valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).
7) Cazier judiciar – cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana împuternicita (daca este cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente în conditiile art. 182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
8) Adeverinta de la Colegiul Medicilor Veterinari – document in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Se va prezenta o adeverinta prin care medicul veterinar sa dovedeasca ca la data depunerii ofertelor: nu are atestatul suspendat de catre Colegiul Medicilor Veterinari din Romania (CMVR), are cotizatia platita la zi, are realizat integral punctajul pe anul 2014 pentru pregatirea profesionala continua precum si faptul ca in ultimele 12 luni acesta nu a fost sanctionat de catre Comisia de Deontologie a CMVR.
9) Declaratie pe propria raspundere a operatorului economic (PJ) privind numele si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciilor veterinare, pe fiecare lot. Pentru persoane juridice/fizice romane:
1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondenta in codul CAEN. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical – veterinare conform art. 31, lit. b din Legea nr. 160/1998 republicata pentru (PF/PJ).
Pentru persoane juridice straine: documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Se va atasa si traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Fisa de identificare financiara
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii trei ani in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se va completa Formular nr. 7 – Fisa de identificare financiara
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea Formularului 6.
Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.
Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic s persoana respectiva, operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, prin prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica semnat de catre persoana care il sustine (Formular nr. 8 din sectiunea Formulare). Persoana care sustine financiar operatorul economic nu trebuie sa se afle intr-una din situatiile care determina obligatia excluderii din procedura de atribuire.
Autoritatea contractanta va solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului ferm.
Se va completa Formular nr. 6 – Fisa de informatii generale în care se vor prezenta datele de identificare ale firmei si media cifrei de afaceri in domeniul de activitate.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
— Atestat de libera practica;
— Diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara;
— Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii;
Informatii detaliate privind conformitatea cu reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în munca, cât si norme PSI.
— Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul de operare a computerului;
— Informatii privind subcontractantii/asociatii (daca este cazul);
— Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei si pe perioada derularii contractului v-a asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— Atestat de libera practica – document in copie semnat „conform cu originalul”;
— Diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara – document in copie semnat „conform cu originalul”;
— Formular nr. 9 din sectiunea Formulare document semnat, stampilat si inregistrat, valabil la data depunerii ofertelor;
— Declaratia conform careia ofertantul cunoaste modul de operare a computerului, document semnat stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor;
— Ofertantul (liderul asociatiei) va completa: Lista cuprinzând asociatii/subcontractantii (Formularul 10 din sectiunea Formulare). În cazul în care ofertantul nu intentioneaza sa subcontracteze, se va completa Formularul 10 cu mentiunea „Nu este cazul”.
Aceasta lista va fi însotita si de acordurile de asociere/subcontractare în copie.
În lista vor fi inclusi toti asociatii, precum si toti subcontractantii.
Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul 1, Formularul 2, Formularul 3 si Formularul 5 din sectiunea Formulare.
Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca în cazul în care oferta sa este declarata câstigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat beneficiarului, înainte de data semnarii contractului.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv platile. Întelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din asociatie sunt obligati sa ramana în asociatie pe întreaga durata a contractului
Formular nr. 11 – document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor, in original.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: da
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: In temeiul art. 15 alin. (2) din OG 42/2004 privind org. act. sanit.-vet. si pt. sig. alim., cu modif. si compl. ulterioare si ale art. 4 din Legea nr. 160/1998 republicata cu modif. si compl. ulterioare pt. organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare
1. Pretul ofertei. Pondere 40
2. Dovada detinerii spatiului (spatiu inregistrat si autorizat conform prevederilor legale) necesar pentru prestarea serviciilor sanitar-veterinare. Pondere 15
3. Domiciliul in raza teritoriala in care se afla circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta. Pondere 25
4. Dotare minima obligatorie. Pondere 5
5. Experienta profesionala in domeniu a PFA/SC. Pondere 10
6. Detinerea de mijloace de transport. Pondere 5
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Au drept sa participe la licitatia electronica (LE) doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6, alin. 2 din HG 1660/2006 carora li s-au transmis invitatii de participare (IP) conform art. 165, alin. 2 din OUG 34/2006. IP se transmit prin SEAP operatorilor economici ale caror oferte au fost admisibile, la adresa de e-mail inregistrata in sistem. Elementul ofertei ce face obiectul procesului de ofertare este valoarea totala/lot RON fara TVA. Nr. runde de licitatie electronica: 1 runda, de 1 zi. LE va incepe dupa 2 zile lucratoare de la data transmiterii IP. Informatiile privind echipamentele electronice folosite, conditiile tehnice, modalitati concrete de realizare a conectarii se gasesc la adr.www.e-licitatie.ro Ofertantii vor putea vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica. In situatia in care, dupa desfasurarea licitatiei electronice, se inregistreaza preturi noi identice autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza o noua propunere financiara in plic inchis urmand sa-l atribuie operatorului economic care a prezentat pretul cel mai scazut.
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 20.4.2015 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.4.2015 - 10:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21.4.2015 - 12:00
Locul:
DSVSA Timisoara – Str. Surorile Martir Caceu nr. 4, Romania.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Reprezentantul imputernicit al ofertantului.
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in termen de 2 zile, în plic închis, în vederea departajarii ofertelor.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Directia Sanitara Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis – Compartiment Juridic
Str. Surorile Martir Caceu nr. 4
300585 Timisoara
ROMÂNIA
E-mail: office-timis@ansvsa.ro
Telefon: +40 256204911
Adresă Internet: www.ansvsa.ro/?pag=599&jud=Timis
Fax: +40 256204911
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
6.3.2015