Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Licitatie Dolj: Achizitie combina de cereale

13 Martie 2015  Autor: infoferma


Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC-CRAIOVA
Numar anunt : 157777 / 13.03.2015
Denumire contract : Contract de achizitie, in leasing, combina de cereale cu echipamente
Stare procedura : In desfasurarePlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC-CRAIOVA
Adresa postala: CRAIOVA, SOSEAUA BALCESTI NR. 54 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200721 , Romania , Punct(e) de contact: CONSTANTIN GAVAN , Tel. +40 251417534 , Email: simnic@simnicscda.ro , Fax: +40 251417534 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-dezvoltare agricola
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie, in leasing, combina de cereale cu echipamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Craiova, Sos. Balcesti nr. 54, Jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie in leasing combina recoltat cereale cu echipamentele aferente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16340000-0 - Combine agricole (Rev.2)
66114000-2 - Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata combina recoltat cereale cu echipamentele aferente
Valoarea estimata fara TVA: 811,970 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Garantia de participare= 8120 lei;echivalenta leu-euro sau echivalenta leu/alta valuta se face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 60 zile cu incepere de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata:a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. b) OP confirmat de catre banca emitenta pâna la data deschiderii ofertelor. c) Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante. Cont RO67TREZ2915005XXX008893 Trezoreria Craiova jud Dolj.Pentru ofertantii I.M.M –uri garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma este înscrisa în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, în conformitate cu conditiile art.3 din Legea 346/2004. In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de participare daca:a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentare Formular 5
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Prezentare Formular 6
Cerinta nr. 3
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile socilae de stat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident. Conform notificare 149/2013 din SEAP, din formulare trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele pot fi prezentate in original sau in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Cerinta nr.4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Prezentare Formular 12
Cerinta nr.5
Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din OUG 34/2006 Prezentare Formular 13 ;
Declara?ie privind regulile de evitare a conflictului de interese fata de persoanele care detin func?ii de conducere în cadrul autorita?ii contractante, si anume:
Constantin Gavan - Director
Claudia Patru - Director Economic;
Gabriela Paunescu-Secretar Stiintific
Armaselu Madalina-Jurist
Maciuca Elena- Presedinte Comisie
Bora Contantin-membru comisie
Paunescu Gabriel- membru comisie
Gavanescu Alexandru-membru comisie
Gavrilescu Georgeta - membru comisie Cerinta nr. 1 –pentru Persoane juridice/fizice române
Prezentare Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, organizate in subordinea Oficiului National al registrului Comertului si care functioneaza pe langa fiecare Tribunal
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Document emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala
Cerinta nr. 2- Persoane juridice /fizice straine
Prezentare Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii: Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
Cerinta nr. 3( dupa caz)
Declaratia pe propria raspundere de la operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform prevederilor Legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri care vizeaza activitatea globala din ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2
Prezentare bilant contabil la 31.12.2013 sau oricare alt document care demonstreaza situatia economica si financiara: balanta de verificare etc
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular 8 Prezentare bilant contabil vizat si semnat de organele competente in copie lizibila cu mentiunea confom cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Se va face dovada faptului ca in ultimii 3 ani a furnizat produse similare cumulat in valoare de cel putin 811970 lei sau echivalentul sumei in euro.Mentionam ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Ofertantul va prezenta pentru experienta similara certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de care clientul beneficiar.Aceste documente trebuie sa prezinte informatii ca: beneficiar, contitate, valoare, perioada de furnizare.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardele de asigurare a calitatii
Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantului de catre un organism de certificare acreditat în tara sau în strainatate, conform caietului de sarcini, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formularul 9 Prezentare documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.04.2015 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.05.2015 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data : 05.05.2015 12:00
Locul: Sediul unitatii: Craiova, Sos. Balcesti Nr. 54, Jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de achizitii publice si reprezentantii firmelor parcicipante la licitatie.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Declaratie privind calitatea de participant la procedura Prezentare Formular 7 In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret minim se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care in noua propunere financiara are pretul cel ami scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al SCDA Simnic-Craiova
Adresa postala: Sos. Balcesti, nr. 54 , Localitatea: Craiova , Cod postal: 200721 , Romania , Tel. +40 251417534 , Email: scda_simnic@yahoo.com , Fax: +40 251417534
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2015 11:36