Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Carne pentru animalele carnivore si omnivore din colectia Gradinii Zoologice, Galati

7 Aprilie 2015  Autor: infoferma

Data publicarii: 03.04.2015
Natura contractului: Contract de produse
Data inchiderii licitatiei: 18.05.2015
Termenul de solicitare a caietului de sarcini: 08.05.2015
Locul realizarii: Galati
Regiunea: RO: Galați
I.D.: 17899253
Tipul documentului: Anunt de participare
Autoritate contractanta: COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII RASVAN ANGHELUTA GALATI
Descriere: Furnizarea si transportul saptamanal de carne de vita lucru si carne de pui cal. I-produs congelat, pentru animalele carnivore si omnivore la Gradina Zoologica Gârboavele, judetul Galati, din Cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati, conform comenzilor achizitorului, pe durata a 24 luni, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. Calendarul estimativ al contractelor subsecvente: se preconizeaza inchiererea unui numar estimativ de 3 (trei) contracte subsecvente, asa cum este descris in Caietul de sarcini. Al doilea contract subsecvent, cel mai mare ca valoare si cantitate, se va incheia pe durata unui an calendaristic.
Numar extern: 2-158418
Cod CPV: 15111100-0, 15112130-6, 60000000-8
Atasament (Documentatie de atribuire)
2-158418.zip (504 KB)Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII RASVAN ANGHELUTA GALATI
Numar anunt : 158418 / 03.04.2015
Denumire contract : Carne pentru animalele carnivore si omnivore din colectia Gradinii Zoologice Garboavele din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Rasvan Angheluta Galati
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII RASVAN ANGHELUTA GALATI
Adresa postala: GALATI,STR. REGIMENT 11 SIRET ,NR. 6A , Localitatea: Galati , Cod postal: 800340 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii , Tel. +40 236411898 , In atentia: MARIANA DOBRANICI , Email: achizitii@cmsngl.ro , Fax: +40 236414475 , Adresa internet (URL): -www.cmsngl.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Carne pentru animalele carnivore si omnivore din colectia Gradinii Zoologice Garboavele din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Rasvan Angheluta Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradina Zoologica Gârboavele Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei : Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 831,928.32 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estimari ale cantitatilor Acordului-Cadru: maxim 81561.6 kg carne corespunzatoare a 32624.64 kg carne vita lucru si 48936.96 kg carne pui cal. I, produs congelat. Estimari ale cantitatilor pentru cel mai mare contract subsecvent, pe durata a 12 luni calendaristice (al doilea): maxim 40780.8 kg carne corespunzatoare a 16312.32 kg carne vita lucru si 24468.48 kg carne pui cal. I, produs congelat. Valoarea maxima estimata pentru acest contract subsecvent este 415964.16 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si transportul saptamanal de carne de vita lucru si carne de pui cal. I-produs congelat, pentru animalele carnivore si omnivore la Gradina Zoologica Gârboavele, judetul Galati, din Cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati, conform comenzilor achizitorului, pe durata a 24 luni, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.
Calendarul estimativ al contractelor subsecvente: se preconizeaza inchiererea unui numar estimativ de 3 (trei) contracte subsecvente, asa cum este descris in Caietul de sarcini. Al doilea contract subsecvent, cel mai mare ca valoare si cantitate, se va incheia pe durata unui an calendaristic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15111100-0 - Carne de vita (Rev.2)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In Caietul de sarcini sunt prezentate, in detaliu, cantitatile minime si maxime de carne, care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru.
Tarif estimat/Kg: carne vita lucru – 15 lei fara TVA si carne pui cal. I produs congelat – 7 lei fara TVA
– valoare maxima estimata pentru acordul cadru 831928.32 lei fara TVA;
– valoare maxima estimata pentru cel mai mare contract-subsecvent este 415964.16 lei fara TVA
Estimari ale cantitatilor Acordului-Cadru:
minim 52778.88 kg carne corespunzatoare a 21110.4 kg carne vita lucru si 31668.48 kg carne pui cal I produs congelat si
maxim 81561.6 kg carne corespunzatoare a 32624.64 kg carne vita lucru si 48936.96 kg carne pui cal. I produs congelat
Estimari ale cantitatilor celui de al 2-lea contract:
Minim 26389.44 kg corespunzatoare a 10555.2 kg carne vita lucru si 15834.24 kg carne pui cal. I, produs congelat si
maxim 40780.8 kg carne corespunzatoare a 16312.32 kg carne vita lucru si 24468.48 kg carne pui cal. I produs congelat
Valoarea estimata fara TVA: 831,928.32 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Da.Cuantumul GP este de 16000 lei si se constit. cf. art. 86 din HG nr. 925/2006. Daca GP e in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echiv.leu/alta valuta, va fi cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de dep. a ofertelor. Per. de valabilitate a GP:120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. GP se const. prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o soc. bancara sau de catre o soc. de asigurari- FORM.2 -sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii art. 86 alin. (2) – (4)din H.G.nr.925/2006 sau prin viram. bancar in cont RO42TREZ3065006XXX005162,deschis la Trez.Galati, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. GP se prezinta în original, în cuantumul si pentru perioada prev.în doc.de atribuire. GP va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Of. neinsotite de dovada GP vor fi respinse. In cazul instrum.de garantare se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituita, asa cum prevede art. 86 alin.2 din HG 925/2006. Aut.contractanta poate solicita extinderea per.de valabilitate a ofertei. Daca ofertantul îsi extinde per. de valabilitate a ofertei, per. de valabilitate a GP va fi prelungita în mod corespunzator. In caz contrar, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura. În cazul dep. de oferte în asociere, GP trebuie constit. în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de op. economici. In cazul IMM -urilor GP se constit. in procent de 50% din cuant.precizat in doc.de atribuire – FORM.3.In cazul formularii unei contestatii, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita cf. art. 271^1 pentru o per.de valabilitate de cel putin 90 zile. Aceasta va fi retinuta de aut. contractanta in cazurile prevazute de art. 271^1, si respectiv, de art. 271^2 din OUG 34/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (FORMULAR NR.5 din fisierul Formulare al Documentatiei de atribuire). Incadrarea in una din situatiile prevazute la art 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. In sit. in care ofertantul prezinta tert sustinator , acesta nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire cf. prevederilor art 180 din OUG 34/2006.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 – Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal: completare FORMULAR NR.6.
Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art. 180 si art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator.
3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/2010. - Declaratie pe proprie raspundere: completare FORMULAR NR. 7.Potrivit prevederilor Ordinului ANRMAP nr 314/2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta prin care certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta. In cazul in care ofertantul este o asociere de mai multi op. economici, certificatul va fi prezentat in numele asocierii, caz in care va fi semnat si stampilat de catre toti operatorii ec. ce fac parte din asociere.
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006– se va prezenta atât de catre subcontractant, cât si de tertul sustinator - Declaratie pe proprie raspundere: completare FORMULAR NR.8. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii sau sunt implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele: Madalin SERBAN-Manager, Geta STAICU-Dir. Ec., Aurelia Popescu – economist, Paul LUPOAE – Sef Sectie Gradina Botanica, Cristian TRÂNCA – Sef Serviciu Administrativ, Dumitru ENE – Administrator Gradina Zoologica, Mariana DOBRANICI - referent. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art 69^1 din OUG 34/2006 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Pentru situatia participarii la licitatie cu oferta comuna, toate documentele aferente cerintelor de calificare solicitate mai sus vor fi prezentate de fiecare dintre ofertantii asociati.
5.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor catre bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii ec. pot depune o declaratie pe propria raspundere cf. art 11 alin (4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prev. art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011
6.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile catre bugetele componente ale bugetului general consolidate al statului, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii ec. pot depune o declaratie pe propria raspundere cf. art 11 alin (4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prev. art. 9 alin (3) din Ordinul 509/2011. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
1. Pentru persoanele juridice romane:
Modalitatea de indeplinire - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.R.C. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Pentru persoanele juridice straine:
Modalitatea de indeplinire - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic cu obiect de activitate in domeniul in care face parte obiectul contractului.
3. Prezentare Document inregistrare sanitar - veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, a activitatilor de productie si/sau de vanzare cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala (in conformitate cu art. 18 din Ordonanta nr. 42/29.01.2004 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin ANSVSA nr. 57/2010 cu modificarile si completarile ulterioare)- valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat are obligatia sa depuna certificatul O.R.C. Documentul de inregistrare sanitar - veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate fi depus de asociatul care dovedeste ca desfasoara activitati de productie si/sau de vanzare cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentelor in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 800000 lei. Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv:
- pentru anul 2014: 1 Euro = 4,4446 lei, 1 USD = 3,3492 lei,
- pentru anul 2013: 1 Euro = 4,4190 lei, 1 USD = 3,3279 lei,
-pentru anul 2012: 1 Euro = 4,4560 lei, 1 USD = 3,4682lei,
Pentru conversia altor monede decât euro, ofertantii vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. În cazul în care pentru îndeplinirea acestei cerinte ofertantul este sustinut de o alta persoana (tert sustinator), potrivit art. 186 din OUG 34/2006 actualizata si conform art. 11?1 din HG nr. 925/2006 actualizata, ofertantul are obligatia de a prezenta angajament ferm, încheiat cu acea persoana, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare pentru îndeplinirea cerintei solicitate.
Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa: - Formularul nr. 10 - Informatii generale aferente ultimilor trei ani. Pentru conversia altor monede decât euro, ofertantii vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente, pt anii 2012, 2013, 2014. Completare Formularul 9 si anexa - Angajament Ferm privind sustinerea financiara a ofertantului de catre terti sustinatori.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Ofertantul va prezenta o declaratie privind Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse a caror valoare cumulata a fost de min.400000 lei la nivelul unui contract- maxim doua contracte, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Nota: Nr. de ani solicitati în ved. demonstr E.S. se va calcula prin raport. la data lim. de depun. a ofertelor. Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentare de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar, continând valori,perioade de livrare,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2. Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei). In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta va depune un angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul întâmpina dificultati de natura tehnica, pe parcursul derularii contractului, sa garanteze, neconditionat si irevocabil autoritatii contractante achizitoare, sustinerea tehnica pentru îndeplinirea contractului conform ofertei prezentate si a contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi încheiat între ofertant si autoritatea contractanta.
Cerinta nr 3. INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTI: Se solicita prezentarea de informatii privind subcontractantii, referitor la partea/partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora, acordul de subcontractare a acestuia/acestora. In acest sens se va prezenta Declaratia potrivit Formularului 13 din fisierul“Formulare” al Documentatiei de atribuire. Pentru subcontractant/subcontractanti se vor mai prezenta: Declaratie pe proprie raspundere in temeiul art. 69^1 din OUG 34/ 2006,(conform Formularului 5 din fisierul “Formulare” al Documentatiei de atribuire) si acordul de subcontractare daca este cazul.
Cerinta nr. 4 INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA (daca e cazul): Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a`depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, iar Acordul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante la data semnarii contractului. Se va completa Formularul nr. 4 si se va depune acordul de asociere.
Sistem de management al calitatii.
Se precizeaza standardul si/sau alte dovezi si documente echivalente acceptate care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Se accepta: certificat privind implementarea unui sistem de management al calitatii/ raport de audit finalizat din care reiese ca ofertantul va primi calificarea.
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii - ISO 9001/2008 sau echivalent, in copie lizibila conform cu originalul stampilat si semnat de persoana autorizata.
Documentul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul depunerii de oferte comune, cerinta privind Standardul de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Certificatele/documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, durata acestuia si pretul platit pentru produsele furnizate. Completare Formular nr.11 – Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani. Completare Formular nr.11^1 – Fisa de experienta similara. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei. - pentru anul 2014: 1 Euro = 4,4446 lei, 1 USD = 3,3492 lei, - pentru anul 2013: 1 Euro = 4,4190 lei, 1 USD = 3,3279 lei, - pentru anul 2012: 1 Euro = 4,4560lei, 1 USD = 3,4682 lei, Completare Formular nr. 12 - DECLARATIE privind dotarile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului Se vor prezenta dovezi ale detinerii, indiferent de modalitatea juridica, a echipamentelor solicitate (precum: facturi fiscale,contracte de vanzare-cumparare/ inchiriere/ leasing, contracte de prestari servicii, angajament de punere la dispozitie; autorizatii ANSVSA etc.) Completare Formularul9^1 si anexa - Angajament Ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului de catre terti sustinatori. În vederea îndeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: -”Declaratia privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” potrivit Formularul 13 din fis.”Formurale” al Documentatiei de atribuire. În vederea îndeplinirii acestei cerinte se vor prezenta urmatoarele: -lista privind asociatii – Formular nr. 4. - acord de asociere Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii - ISO 9001/2008 sau echivalent, in copie lizibila, conform cu originalul stampilat si semnat de persoana autorizata. Documenul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte comune, cerinta privind Standardul de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa paricipe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in SEAP. Element reofertare: pretul total ofertat. Pretul maxim este de 831928.32lei fara TVA. Informatii puse la dispozitie: pret, numar participanti, clasament. Participa numai oferte admisibile. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1(una), va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 zi. Simultan toti ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa prezinte preturi/valori noi.Autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea Notificari. In cazul in care ofertele prezentate in runda licitatiei electronice sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor care au obtinut acelasi pret, clasate pe primul loc, sa depuna o noua propunere financiara in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2015 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.05.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data : 18.05.2015 11:00
Locul: Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati, str Regiment 11 Siret nr. 6 A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Presedintele si membrii comisiei de evaluare, precum si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca dupa etapa de licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. 2. Ptr. dem. îndepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere, (Formular 17)semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca îndepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicitate.Declaratia va fi însotita de o Anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. În cazul în care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Docum. edific. care probeaza/confirma îndepl. cerintelor de calif., în cazul în care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. în termenul prevazut în resp. solicitare. 3. Ofertantul va prezenta Model Acord cadru si contract subsecvent, semnat si stampilat de ofertant pe ultima pagina sub inscrisul De acord cu clauzelele obligatorii sau va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma indeplinirea clauzelor obligatorii din modelul de contract. 4. Ofertantii vor specifica in cuprinsul prop. tehnice informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionand motivele pentru care aceste informatii trebue sa fie confidentiale. 5. Se vor completa formularele privind datele de identificare ale ofertantului/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator (dupa caz) din sectiunea FORMULARE ale documentatie de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 INDICE 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati
Adresa postala: Str Regiment 11 Siret nr 6 A , Localitatea: Galati , Cod postal: 800340 , Romania , Tel. +40 236411898 , Email: achizitii@cmsngl.ro , Fax: +40 236414475 , Adresa internet (URL): www.cmsngl.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2015 11:02