Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Publicatia companiilor din agricultura si zootehnie

Achizitie porumb - D.S.Hunedoara 2015

20 Iulie 2015  Autor: infoferma

Textul integral al anuntului:


Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta : REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Numar anunt : 161314 / 17.07.2015
Denumire contract : Achizitie porumb - D.S.Hunedoara 2015
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 023841 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Silvica Hunedoara , Tel. +40 213171005 , Email: daniel.robu@rnp.rosilva.ro , Fax: +40 213169745 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA – DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara , Localitatea: Deva , Cod postal: 330091 , Romania , Punct(e) de contact: Compartiment Productie,Marketing, Achizitii , Tel. +40 254205100 , In atentia: ing.Gorun Gabriel , Email: office@deva.rosilva.ro , Fax: +40 254205111
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.EA.P.
Adresa postala: - , Localitatea: - , Cod postal: - , Romania , Punct(e) de contact: - , Tel. +40 213032997 , Fax: +40 213032937 , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.EA.P.
Adresa postala: - , Localitatea: - , Cod postal: - , Romania , Punct(e) de contact: - , Tel. +40 213032997 , Fax: +40 213032937 , Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie porumb - D.S.Hunedoara 2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Conform caietului de sarcini atasat anuntului de participare
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza:
porumb boabe si stiuleti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03211200-5 - Porumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati :
Porumb stiuleti – 45.000 kg
Porumb boabe – 15.000 kg
Valoarea estimata fara TVA: 54,000 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare(GP): 1.080,00 lei. Cursul de referinta(la care se va face echivalenta) leu/alta valuta este cel comunicat de B.N.R. pentru data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constituire: -plata în numerar la casieria autoritatii contractante; -virament bancar sau printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare) emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; Cont RO17RZBR0000060001246149 – Raiffeisen Bank sucursala Deva. În cazul în care GP a fost constituita prin ordin de plata sau prin numerar, ofertantul va depune dovada achitarii ei în SEAP(www.e-licitatie.ro). Daca GP a fost constituita prin scrisoare de garantie bancara, conform modelului din Sectiunea a III-a Formulare, sau polita de asigurare, ofertantul va avea obligatia sa o depuna atât în SEAP cât si în original la sediul D.S. Hunedoara pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. În cazul în care GP nu este prezentata pâna cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor precum si în cazul în care nu este constituita în conditiile prezentate mai sus, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate stabilite în prezenta documentatie, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa. Autoritatea contractanta va retine GP în oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G. 925/2006. GP se restituie în conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr. 925/2006 în contul IBAN declarat în formularul INFORMATII GENERALE sau în situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE. În termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului, furnizorul va fi obligat, prin contract, sa constituie garantia de buna executie a contractului conform art.90 din H.G. 925/2006, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, fara T.V.A.. Aceasta garantie se retine pentru eventuale prejudicii care ar putea fi aduse achizitorului prin nerespectarea prevederilor contractuale. Deblocarea garantiei depuse se va face conform art. 92 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de finantare ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial(la data si ora limita de primire a ofertelor in SEAP) doar o declaratie pe propria raspundere(conform modelului din Sectiunea III FORMULARE) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi însotita de o anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006).
Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006).
În lipsa declaratiei mentionate mai sus, neprezentarea unui singur document(la data si ora limita de primire a ofertelor in SEAP), necesar pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie, are ca efect descalificarea ofertantului.


Cerinta nr.1


Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:


Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (încadrarea în una sau mai multe situatiile situatia prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);


Formulare obligatorii:
Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind eligibilitatea.


Cerinta nr.2
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura în calitate de ofertanti si ofertanti asociati, nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (încadrarea în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);


Tertii sustinatori nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 181, lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006.


Formulare obligatorii:


Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, conform precizarilor de mai sus.


Cerinta nr.3


Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:


Ofertanti au obligatia sa depuna formularul: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.


In cazul unei asocieri obligatia revine liderului asocierii, care va depune formularul in numele asocierii, semnat de catre toti reprezentantii legali ai asocierii.


Cerinta nr.4
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(încadrarea în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica).


Formulare obligatorii:


Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Persoane cu functie de decizie în cadrul D.S. Hunedoara(inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor): Crisan Radu, Breban Daniela, Golea Horia, Bogdanescu Maria, Faur Lavinia, Ghitoaica Izabela, Coanda Victor, Ionescu Dan, Gorun Gabriel, Pastiu Crinela, Apolzan Radu si Ignat Emil. Cerinta nr. 1
Ofertantul are obligatia sa fie legal înregistrat si sa aiba dreptul de a furniza produsele solicitate prin caietul de sarcini.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura în calitate de ofertanti, ofertanti asociati au obligatia sa prezinte Certificat constatator eliberat de O.N.R.C. - pentru partea din contract pe care o realizeaza - in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu originalul de catre reprezentatul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani produse similare în valoare cumulata de cel putin 43.000,00 lei.
Experienta similara va fi dovedita prin prezentarea formularului „Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani” din Sectiunea Formulare, insotit de certificate/documente/contracte emise sau contrasemnate de o autoritate sau un client beneficiar, care sa confirme livrarea de produse similare în valoare cumulata de cel putin 43.000,00 lei, în copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu originalul de catre reprezentatul legal al firmei ofertante.
Pentru echivalenta se va avea în vedere cursul leu/alta valuta comunicat de BNR.
Experienta similara în furnizarea produselor vizeaza ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Cerinta nr. 2


Sustinerea invocata conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, dupa caz.
În cazul unei sustineri invocate conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, angajamentul ferm de sustinere va respecta prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 si art. 11^1 din H.G. 925/2006.
Cerinta nr. 3
Daca este cazul: In cazul unei asocieri, ofertantii trebuie sa prezinte un acord de asociere în conformitate cu modelul din documentatie. In cazul în care oferta depusa de o asociere de mai multi operatori economici va fi declarata câstigatoare, contractul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat autoritatii contractante, înainte de data semnarii contractului.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza potrivit dispozitiilor art. 190, alin (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formulare obligatorii: 1.Se va prezenta completat formularul Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani din Sectiunea Formulare, insotit de certificate/documente/contracte emise sau contrasemnate de o autoritate sau un client beneficiar, care sa confirme livrarea de produse similare în valoare cumulata de cel putin 43.000,00 lei, în copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ,,conformitate cu originalul de catre reprezentatul legal al firmei ofertante. Documente obligatorii: Daca este cazul, va fi prezentat de catre ofertant un angajament ferm de sustinere din partea sustinatorului. Formulare obligatorii: Daca este cazul, se va completa acordul de asociere în conformitate cu modelul din Sectiunea Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 13411 din 03.07.2015
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2015 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2015 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor) : 31.08.2015 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP a documentelor, acestea se transmit autoritatii contractante în forma scrisa prin fax la numarul 0254 205 111 sau vor fi depuse la Secretariatul D.S.Hunedoara, str.Mihai Viteazu, nr.10, Cod postal: 330091, Deva, jud. Hunedoara. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari/eliminari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicitari de clarificari. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pâna la data limita de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului în favoarea contractantului. Daca este cazul, se va prezenta completat formularul: „Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora” din Sectiunea Formulare, însotit de formularele: „Informatii generale” si „Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006”, pentru fiecare subcontractant. În vederea îndeplinirii obligatiei prevazute la art. 69^2, alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, se vor prezenta completate formularele: „Informatii generale” si „Declaratie privind calitatea de participant la procedura” din Sectiunea Formulare de catre operatorii economici participanti la procedura în calitate de ofertanti si ofertanti asociati. Pt. vizualizarea documentatiei de atribuire operatorii economici trebuia sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: conform precizarilor de la Sectiunea „IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare”.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
În termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al D.S.Hunedoara
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara , Localitatea: Deva , Cod postal: 330091 , Romania , Tel. +40 254205100 , Email: office@deva.rosilva.ro , Fax: +40 254205111
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2015 11:59