Cultura Plantelor

182

AFIR: Au fost publicate Ghidul solicitantului și anexele aferente Submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”

autor

infoFERMA.ro

distribuie

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

 • Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
 • Încurajarea comercializării directe a produselor obținute în cadrul fermei;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
 • Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

BENEFICIARII:

 • Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

 • Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 100.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

- 450.000 euro pentru proiecte complexe .

 • Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

- 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 300.000 euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

 - 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

 • Ferme mari:

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 300.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

 - 1.500.000 euro pentru proiecte complexe.

 Forme asociative:

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

- 300.000  euro pentru achiziții simple, inclusiv utilaje de recoltare;

- 1.500.000 euro pentru proiecte complexe;

Pentru formele asociative, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%

Pana pe 16 decembrie 2022 se derulează prima sesiunea din 2022 de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 ”Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” – pentru culturile de toamnă 2021 și culturile de primăvară 2022 în sectorul vegetal și pentru polițele încheiate în anul 2022 în sectorul zootehnic din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020)

Fondurile disponibile pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” sunt de 15.260.041 Euro.

Depunerea cererilor de finanțare se realizează continuu până la epuizarea fondurilor, cu posibilitatea suplimentării acestora cu disponibilul rezultat în urma finalizării celei de-a III-a sesiuni de depunere a cererilor de finanțare sau ca urmare a realocărilor.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri. Ghidurile solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și sunt publicate pe site-ul AFIR.

Până la data de 18 octombrie 2022 se derulează prima sesiune din 2022 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fondurile disponibile pentru submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” sunt de 15.356.515 euro.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente submăsurii 9.1 este de 10 puncte.

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 9.1 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului,

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul solicitantului aferent acestei submăsuri. Ghidurile solicitantului pentru fiecare submăsură se aprobă prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și sunt publicate pe site-ul AFIR.

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2