Tehnologii

258

MADR: Precizări privind accesarea Măsurii 10-Agro-mediu

autor

infoFERMA.ro

distribuie

MADR precizează că, potrivit articolului 48 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, „pentru operațiunile întreprinse în temeiul articolelor 28, 29, 33 și 34 se prevede o clauză de revizuire pentru a permite ajustarea acestora în caz de modificare a standardelor obligatorii relevante, a cerințelor sau a obligațiilor relevante, prevăzute la articolele respective, pe care angajamentele trebuie să le depășească”.

Paragraful 2 prevede faptul că „operațiunile întreprinse în temeiul articolelor 28, 29, 33 și 34 care depășesc actuala perioadă de programare conțin o clauză de revizuire pentru a permite ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare”.

Același articol, la cel de-al 3-lea paragraf, prevede faptul că „în cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează și rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care angajamentul a produs efecte”. De asemenea, aceste  prevederi sunt cuprinse și în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. 

În fișa măsurii 10 - agro-mediu și climă din PNDR 20214-2020 sunt identificate, în baza art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, standardele obligatorii relevante stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, criteriile relevante și activitățile minime, astfel cum se stabilesc în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (c) punctele (ii) și (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, și cerințele minime relevante pentru utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, precum și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute în dreptul intern. 

În baza art. 155 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/21151, începând cu anul 2024, cheltuielile pentru angajamentele aflate în desfășurare în cadrul măsurii 10 - agro-mediu și climă din PNDR 20142020, sunt incluse în bugetul Planului Strategic (PS) PAC 2023-2027.

Prin urmare, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul 2020/22202, începând cu anul de cerere 2024, aceste angajamente trebuie să respecte condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2021/2115 și PS PAC 2023-2027. 

Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2023-2027 a revizuit sistemul de ecocondiţionalitate înlocuindu-l cu noul sistem de condiționalitate care contribuie în mai mare măsură la conservarea mediului și biodiversității, adaptarea la efectele schimbărilor climatice, sănătatea publică, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor.

Astfel, normele privind condiționalitatea vizează mai multe obiective principale și sunt mai stricte decât cele privind ecocondiționalitatea prin prisma obligațiilor pentru fermieri. 

În aceste condiții, pentru angajamentele aflate în desfășurare din PNDR 2014-2020, începând din anul 2024, normele privind ecocondiționalitatea, stabilite prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, implicit cerințele de bază (standardele obligatorii relevante, cerințele sau obligațiile relevante, prevăzute la articolele respective, pe care angajamentele trebuie să le depășească), vor fi înlocuite cu normele privind condiționalitatea,                                                            1 art. 155 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2115:

„Cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari suportate în temeiul măsurilor multianuale menționate la articolele 22, 28, 29, 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pot fi eligibile pentru o contribuție FEADR în perioada planului strategic PAC”. 2 art. 6 din Regulamentul (UE) 2020/2220:

„Cheltuielile legate de angajamentele juridice față de beneficiari efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și anumite tipuri de cheltuieli efectuate în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1698/2005 şi (CE) nr. 1257/1999 ale Consiliului pot fi eligibile pentru o contribuție din FEADR în perioada 2023-2027 începând cu 1 ianuarie 2023, sub rezerva condițiilor care urmează să fie stabilite în conformitate cu cadrul juridic al PAC aplicabil în perioada 2023-2027”.

Așadar, având în vedere faptul că o parte dintre cerințele de bază pe care angajamentele din PNDR 2014-2020 trebuie să le depășească sunt constituite din cerințe de ecocondiționalitate (GAEC/SMR) relevante, aplicarea pentru aceste angajamente a condiționalității începând din anul 2024 conduce la modificarea acestora prin înlocuirea cu cerințele GAEC/SMR relevante din condiționalitate.

Prin urmare, în baza art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, modificările aduse cerințelor de bază vor putea permite accesarea unei clauze de revizuire de către beneficiarii măsurii 10 - agro-mediu și climă care au angajamente în desfășurare din PNDR 2014-2020. 

Având în vedere că majoritatea angajamentelor aflate în desfășurare în anul 2024 pentru măsura 10 au fost deschise înaintea aprobării Planului Strategic PAC 2023-2027 (în anul 2020 pentru P1-P6, P9 și P11 sau în perioada 2020-2023 pentru P7, P8 și P10), care prevede noile norme privind condiționalitatea care au condus la modificări ale cerințelor de bază aplicabile angajamentelor multianuale, beneficiarii nu au putut să prevadă anterior deschiderii acestor angajamente modificarea condițiilor care li se aplică. 

În acest context, ținând seama de modificările aduse standardelor prevăzute de art. 48 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, o clauză de revizuire ar trebui activată pentru Măsura 10 în anul 2024, astfel încât să poată fi accesată de beneficiarii măsurii 10 în perioada de depunere a cererilor de plată aferente campaniei 2024.

Astfel, cadrul legislativ și procedural care va fi aplicat pentru cererile de plată depuse de fermieri în anul 2024 vor trebui să prevadă posibilitatea accesării acestei clauze de revizuire de către beneficiarii Măsurii 10, iar materialele de informare și promovare vor trebui să asigure informarea la scară largă a fermierilor privind această opțiune de închidere anticipată a angajamentelor aflate în derulare. 

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2