Zootehnie

153

A fost postat Ordinul privind intervențiile aferente sectorului apicol din cadrul Planului Strategic

autor

infoFERMA.ro

distribuie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat pe site-ul insituției, în secțiunea „Transparență decizională”, un proiect de Ordin prin care se aprobă criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervențiilor aferente sectorului apicol din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Sprijinul financiar acordat sectorului apicol prin intermediul intervențiilor apicole pentru perioada 2023 – 2027 se asigură din bugetul alocat fondurilor FEGA și are o valoare de 60.816.300 euro, respectiv 12.163.260 euro alocare anuală, din care 50% contribuția Uniunii Europene și 50% contribuția României.

Termenul limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 4 august, inclusiv, a fiecărui an. Ca regulă generală, cheltuielile aferente intervențiilor apicole cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027 se realizează de către solicitanți în perioada 1 ianuarie – 4 august, inclusiv, a fiecărui an de cerere.

Prin excepție, pentru anul 2023, cheltuielile aferente intervențiilor apicole cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027 se realizează de către solicitanți în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului ordin și 4 august 2023, inclusiv.

Beneficiarii intervențiilor apicole pot fi :

a) apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;

b) asociaţii, federaţii, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite.

Formele asociative apicole legal constituite care accesează aceste intervenții trebuie să funcţioneze conform legislaţiei naţionale în vigoare la data depunerii cererii de plată.

Condiţiile de eligibilitate generale pentru intervențiile accesate de către apicultori sunt:

a) deținerea de competențe în domeniul apiculturii;

b) deținerea stupilor identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;

c) deținerea și completarea carnetului de stupină cu toate activitățile desfășurate în cadrul stupinei (mișcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, deplasările în pastoral) la data efectuării acestora;

d) achiziția de medicamente pentru tratarea varoozei și/sau nosemozei necesare întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut, cât și cel achiziționat, indiferent de intervenția accesată.

Beneficiarii intervențiilor apicole solicită direct sprijinul financiar, prin intermediul persoanei împuternicite notarial sau prin reprezentantul legal și depun cererea de plată la sediul centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.

Intervențiile aferente sectorului apicol sunt cele prevăzute la art. 1 din HG nr. 1571/2022, respectiv:

a) servicii de consiliere, asistenţă tehnică, formare, informare şi schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în reţea, pentru apicultori şi pentru organizaţiile de apicultori - intervenţia IS-A-01 prevăzută în PS 2023-2027;

b) promovare, comunicare şi marketing, inclusiv acţiuni de monitorizare a pieţei şi activităţi care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privinţa calităţii produselor apicole - intervenţia IS-A-02;

c) achiziţia de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali, precum şi achiziţia de echipament pentru ambalarea mierii - intervenţia IS-A-03 prevăzută în PS 2023-2027;

d) combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, intervenţia IS-A-04 prevăzută în PS 2023-2027, din care achiziţie de medicamente - intervenţia IS-A 04-01 prevăzută în PS 2023-2027;

e) raţionalizarea transhumanţei - intervenţia IS-A-05 prevăzută în PS 2023-2027,

f) repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor - intervenţia IS-A-06 prevăzută în PS 2023-2027;

g) acţiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivităţii, precum şi a substanţelor cu potenţial toxic pentru albine - intervenţia IS-A-07 prevăzută în PS 2023-2027.

Proiectul de Ordin poate fi consultat accesând următorul link: https://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative/8097-proiect-ordin-interventii-sector-apicol-ps.html

aflat

anterior
urmator

read

newsletter1

newsletter2